Hemmanet Kummavuopi Nr.2

Avvittring gällande bl. a. "yliperä" hemmanen.  Delar av Konung Oscars brev, Fisketräsk, samt om Länsstyrelsens "felaktiga" information på sin hemsida. Nyligen inlagt dokument: Avvittringshandling av nybygge.

Från rennäringsdelegationens protokoll:

Jordabalken från 1734: http://www.suonttavaara.se/dokument/lag.html

Enligt avvittringsdokumenten så tillhör hemmanet Kummavuopio Nr.2 Åbon Johan Mattias Johansson Mäkitalo f. 1861. Han tog senare efternamnet Keinovuopio efter platsen.

Arvingar efter honom är de rättmätiga ägarna till hemmanet Kummavuopio Nr.2 (Nuvarande Keinovupio).

Gäller inte Sveriges rikets grundlag häruppe i lappmarken?