13 november 2006

 Justitiekanslerns uttalande:

(Om en rättshistorisk utredning i Sverige)

.......JK var inte intresserade av frågan och svarade att det inte var JKs bord att föreslå regeringen utredningar. Men, nu backar JK även här och uttalar: ”…Rättighetsfrågorna beträffande dessa markområden bör enligt Justitiekanslerns mening lösas så snart som möjligt. Detta kan svårligen ske inom ramen för rättsliga processer med nuvarande regler om rättegångskostnadsansvar m.m. Det blir för stora kostnadsrisker för samerna och andra rättighetsinnehavare.

Regeringen bör därför se som sitt ansvar att utan dröjsmål tillskapa en ordning som möjliggör en slutgiltig lösning på de problem som tvistigheterna och oklarheterna beträffande marken i fråga länge har orsakat. En möjlighet kan därvid vara att låta en utredning ta ställning till äganderättsfrågorna och föreslå eventuellt nödvändiga åtgärder. (JKs yttrande över den statliga utredningsbetänkandet Samernas sedvanemarker -SOU 2006:14).