Om Jordeböcker

Jordeböckerna upprättades i tre exemplar. Ett gick till Kammarkollegiet, och finns nu på Riksarkivet. Det andra gick till länsstyrelsen (landskontoret), och finns på respektive landsarkiv. Det tredje stannade där böckerna skrevs, alltså hos häradsskrivaren, och finns också på landsarkiven (men häradsskrivararkiven är dåligt bevarade).

Denna ordningen gäller för den tid som den nuvarande länsindelningen har funnits, d v s från 1630-talet. Äldre jordeböcker finns bland de s k landskapshandlingarna på Riksarkivet, och de går tillbaka till Gustav Vasas tid.

Landskapshandlingarna är mikrofilmade, men bara en del av dem finns på mikrokort. Bland de yngre jordeböckerna är det bara en del som är filmade.

Jordeböcker från de tidigare danska och norska landskapen finns i de flesta fall på Riksarkivet i Köpenhamn för tiden före 1645/1658. Landsarkivet i Göteborg har mikrofilm (rullfilm) av Bohusläns böcker före 1658. Och det är väl rimligt att förmoda att detsamma gäller för övriga berörda landsarkiv.

Ärvdabalken: http://www.notisum.se/RNP/SLS/lag/19580637.htm