Ämne: Förfalskning av ortnamn

Svaret från Integrationsdepartementet 07-02-15

Tack för ditt brev om ortnamn på nationella minoritetsspråk.

 

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår

kulturmiljö. Dessa frågor regleras i lag (1988:950) om kulturminnen m.m. När det gäller ortnamn anger lagen följande:

 

“Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed

iakttas. Detta innebär att

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för

språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för

annat,

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn,

och

- svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används

samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i

flerspråkiga områden.”

 

Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet. I det aktuella fallet är det Länsstyrelsen i Norrbotten.

 

Med vänlig hälsning

 

  Kajsa Jansson

 

  Kopia till

 

Länsstyrelsen i Norrbotten

...............................................................

 

Anmälan insänt av "Faravid".  Tack för din engagemang för dessa frågor! (Vi har också anmält detta och liknande förfarande för att utplåna oss och våran kultur till olika myndigheter och departement ). Första gången till landshövdingen den 15 april 2004. Vad jag förstår är våra politiker och myndigheter ansvariga att följa Sveriges rikets lag och förordningar samt Europarådets ramkonvention gällande minoriteter. Gör dom inte det skall dom ställas till svars inför förvaltningsdomstolen eller EU-domstolen. 

Riksdagen - Konstitutionsutskottet (KU) där även Tornberg, Stefan är ledamot, skall  ha uppsikt att lagar och förordningar följs.

Även Justitiedepartementets ansvarsområden handlägger sådana här frågor.