07-02-22

Till Bror Niva!

Med anledning av Din fråga beträffande ursprungliga ortnamn på meänkieli som blivit förändrade till samiska vill Lantmäteriverket anföra följande.

 
När dagens namnbruk på kartor skall diskuteras måste utgångspunkten vara de allra senaste editionerna, dvs. kartor utgivna eller producerade under 2000-talet. Sedan den första juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturminneslagen (4 § lagen 1988:950 om kulturminnen m.m. ändrad 2000:265) med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. Om minoritetsspråkens ortnamn säger lagen att svenska, samiska och finska namn så långt möjligt skall användas samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden. Det här innebär konkret att ortnamnen skrivs på respektive minoritets fastställda ortografi. I det område som omfattas av Suontavaara lappby innebär lagtexten att ortnamn redovisas på meänkieli, nordsamiska och svenska.
 
Arbetet med att på kartor byta ut finska namn mot namn på meänkieli har pågått sedan 2000. Eftersom finskan vid sidan av meänkieli är ett levande språk i norra Sverige finns det namn på både finska och meänkieli i det berörda området. Bland annat används både Vitsaniemi och Vittaniemi för den tornedalska byn. Ett annat exempel är namnet Karesuando som med denna stavning uppfattas som svenska, Karesuanto är byns namn på meänkieli och Gárasavvon är den nordsamiska språkvarianten.
 
God ortnamnssed innebär enligt ovan att namn på meänkieli, finska och samiska skall användas parallellt med svenska namn, när så är möjligt. Utrymmet på kartor medger inte alltid att alla parallellnamn sätts ut. Detta gäller särskilt i områden med namn på både meänkieli, samiska och svenska. Därför har man i sådana områden valt att prioritera de tornedalsfinska (meänkieli/kvänska) namnen i ett visst område och de samiska namnen i ett annat. Lantmäteriverkets senaste produkt inom kartframställningen, den så kallade "vita kartan", en digital karta i skala 1:10 000 över områden som tidigare saknat ekonomisk fastighetskarta, möjliggör dock att i princip i varje enskilt fall redovisa samtliga språkvarieteter i det aktuella området. När det gäller den tryckta ekonomiska kartan över området görs med tanke på såväl meänkieli som nordsamiska fortlöpande de nödvändiga kompletteringarna av ortnamnsbeståndet. Mot denna bakgrund bör det alltså framhållas att en karta utgiven före år 2000 över det aktuella området egentligen inte visar något annat än hur man vid denna tidpunkt uppfattade att namnen skulle skrivas. Detta gäller såväl meänkieli som nordsamiska.

Namnbeståndet på de nyproducerade kartorna över området överensstämmer inte med den omkring förra sekelskiftet framställda generalstabskartan. Det tornedalsfinska språkområdet ser annorlunda ut i dag än för 100 år sedan. Det bör även framhållas att generalstabskartan inte är en pålitlig källa till vad som rätteligen kan betraktas som hävdvunna meänkieli/kvänska ortnamn. Generalstabskartan diskriminerade i själva verket de samiska ortnamnen, eftersom de finska ortnamnen oavsett det geografiska läget  generellt sett alltid fick företräde. Dessutom är många av namnen på denna karta felstavade. 

På några kartor, utgivna under slutet av 1900-talet har samiska namn prioriterats på de meänkieli/kvänska ortnamnens bekostnad. Det rör sig naturligtvis inte om någon medveten och politiskt sanktionerad förfalskning utan helt enkelt en redovisning av en annan minoritets ortnamn. Detta missförhållande kommer successivt att åtgärdas i takt med att nya editioner av översiktskartan skala 1:250 000, och vägkartan skala 1:100 000 publiceras över området. Riktlinjerna är att man i fjällområdet primärt redovisar de samiska ortnamnen, medan man nedanför fjällen redovisar de meänkieli/kvänska ortnamnen. Den artificiella gränsen varierar dock med hänsyn till det nutida lokala namnbruket.

Samtliga ortnamn på de allmänna kartorna språkgranskas vid Institutet för språk och folkminnen. Detta samarbete sker enligt vedertagna rutiner sedan ett drygt sekel tillbaka. För de finska, och tornedalsfinska namnen svarar institutets finskspråkiga arkivarie. Institutets Ortnamnsregister finns tillgängligt på Internet, det som Suonttavaara lappby har en hänvisning till på sin websida.

Med vänlig hälsning
 
Lennart Dehlin
 
Lantmäteriverket
Informationsförsörjning
Ortnamnsfunktionen
tel. 026-63 33 43
e-post: Lennart.dehlin@lm.se